Beleidslijnen van het Generaal Kapittel SFIC 31 mei 2009

Inleiding

De drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest, is de basis van onze eenheid als Congregatie. Deze oproep tot eenheid is een roep om eenheid met God, met elkaar, met anderen en met de gehele Schepping. De geest en het charisma van onze stichteres, Moeder Teresia van Miert is voor ons, als SFIC Zusters, de basis voor onze eenheid in vorming, communiteitsleven, missie en gebed.

Als leden van het Generaal Kapittel van 2009 kwamen wij van 18-31 mei in Veghel, Nederland samen om ons te bezinnen op het thema van dit kapittel " Geroepen tot eenheid in liefdevolle overgave aan de levende God" en de invloed ervan op ons leven als Congregatie. Het was tevens een gelegenheid om het ideaal van ons leven te toetsen aan de werkelijkheid en onze gemeenschappelijke zorgen te delen.

Vorming

Vorming is een levenslang proces van bekering en omvorming om te kunnen leven naar het voorbeeld van Jezus. Dit proces is een kennismaken met, een verdieping van en een verinnerlijking van de geest en het charisma van de Congregatie om zo te komen tot een liefdevolle overgave aan de levende God.

Het Generaal Bestuur, zal in samenwerking met de Provincies en de Keniamissie, alle zusters stimuleren om te komen tot het zich eigen maken van de inhoud van het Spirituele Gedeelte van onze Constituties. Het zal de zusters bijstaan om de geest en het charisma van de Congregatie te beleven zodat zij kunnen getuigen van Gods aanwezigheid onder de mensen, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Tevens zullen zij een holistisch, multicultureel, franciscaans / SFIC vormingsprogramma voor alle zusters samenstellen, aangepast aan de situatie van elke provincie en zullen zij toezien op de uitvoering ervan.
De rol van de vormingsleidsters is belangrijk bij de groei van de zusters die zij begeleiden om te komen tot de volheid van Gods beeld en gelijkenis. Een Franciscaanse spiritualiteit van zusterschap zal worden gegeven aan allen die betrokken zijn bij de vorming zodat  zij de Franciscaanse waarden kunnen beleven en uitdragen. De voorbereiding op de laatste fase van ons leven is een integraal deel van ons levenslang vormingsproces. Dit proces zal ons helpen te groeien naar een zinvolle en vredige overgang naar het eeuwig leven.

Het Generaal Kapittel vindt het van belang dat de vormingsleidsters in de initiële vorming een intercultureel vormingsprogramma ondergaan in de Keniamissie om zo de bestaande vormingsprogramma’s wat betreft missionaire spiritualiteit en communiteitsleven uit te diepen en te verrijken en te komen tot een multicultureel perspectief. Het Generaal Bestuur zal voor dit intercultureel programma de richtlijnen formuleren.

Alle communiteitsoversten in de Provincies en de Keniamissie  zullen bij hun vorming de nodige hulp ontvangen die hen bekwaam maakt hun functies uit te oefenen.

Een aangepast Franciscaans/SFIC vormingsplan voor ons lekenpersoneel zal worden samengesteld en uitgevoerd door de Provincies en onze Keniamissie zodat wij eenzelfde visie en spiritualiteit delen bij onze werkzaamheden.

Als wij onze Franciscaanse spiritualiteit in liefde, eenvoud, nederigheid, vreugde en dankbaarheid beleven, zal dat een bijdrage zijn bij het ontdekken van de sporen van God in deze wereld.

Generaal Kapittel en Generaal Bestuur

Het hoogste gezag in de congregatie berust altijd bij de generale overste en haar raad. De generale overste heeft direct gezag over de afzonderlijke leden, de communiteiten en de provincies.(C 97).
Het Generaal Bestuur bevordert de geest en het charisma van de Congregatie, het religieuze leven van de zuster, het apostolaat en andere bestuurszaken. (S 146 a,b).

De zetel van het Generaal Bestuur van de Congregatie is tot op heden in Veghel, Nederland gevestigd. Het Generaal Kapittel gelooft dat, in overeenstemming met de tekenen van de tijd, het goed zou zijn om die zetel te verplaatsen naar een land waar de Congregatie bloeit en groeit.
Het Generaal Bestuur zal alle zusters over deze eventuele verplaatsing raadplegen. Het resultaat van deze raadpleging zal aan het Generaal Kapittel van 2013 worden gerapporteerd. Dat kapittel zal er dan over spreken en een besluit nemen.

Het bepalen van ons erfgoed als Congregatie en het onderhouden van dit erfgoed is een zaak van algemeen belang. Het Generaal Kapittel heeft daarom de opdracht gegeven aan het Generaal Bestuur om in deze kwestie samen te werken met het Provinciaal Bestuur van de Nederlandse provincie.
Het Provinciaal Bestuur van de Nederlandse provincie zal met het oog op de toekomst het Generaal Bestuur op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen.

Als een zichtbaar teken van onze eenheid als Congregatie gebruiken wij van nu af aan het logo dat voor de eerste keer werd gebruikt in het geschiedenisboek van de Congregatie dat door Moeder Isidora de Rooy geschreven is.

Het volgende Generaal Kapittel zal in Veghel, Nederland gehouden worden, daar waar onze Congregatie begonnen is en wortel geschoten heeft. Dit besluit is ook genomen om de afgevaardigden van de Nederlandse provincie de mogelijkheid te geven volledig deel te nemen aan dat kapittel.
Iedere provincie zal drie gekozen afgevaardigden kiezen en gezien de grootte van de Filippijnen Zuid provincie zullen zij een gekozen afgevaardigde kiezen. (S116)

Keniamissie

De zusters zullen het als genade beschouwen te mogen omgaan met mensen uit andere culturen om zo te ervaren dat Gods werken wonderbaar zijn. Zij zullen er steeds op uit zijn samen met de mensen onder wie zij leven te zoeken naar die waarden en normen die mensen in staat stellen om het Rijk Gods meer gestalte te geven. (Constituties, Spiritueel gedeelte Hfdst. 7,  Regel  96-103)

Het Generaal Kapittel vindt het noodzakelijk dat het Generaal Bestuur de Keniamissie voorbereidt om een provincie te worden. Eén van de Generale bestuursleden zal worden benoemd om het Missiebestuur te begeleiden bij de uitvoering van hun functie. De Missie Overste en haar raad zullen na een adviesstemming van alle zusters in Kenia, worden benoemd door de Generale Overste met toestemming van haar raad voor een periode van vier jaar.
Vanwege haar functie zal de Missie Overste als toehoorster aanwezig zijn op het Generaal Kapittel.

Om gekozen te kunnen worden als lid van het missiebestuur moeten de zusters hun eeuwige professie hebben afgelegd. De periode van hun benoeming valt samen met die van de Missie Overste. De eerst gekozene zal functioneren als de vervangster van de Missie Overste.

De zusters in de Keniamissie krijgen de mogelijkheid om als toehoorster aan de Provinciale Kapittels deel te nemen. Zij zal gekozen worden uit het midden van de zusters en kan slechts eenmaal deelnemen

Om de zusters de kans te geven van hun stemrecht gebruik te maken kunnen de eerste en tweedejaars junioren hun afgevaardigde naar Provinciale kapittels kiezen. Alle geprofeste zusters met minstens drie jaar tijdelijke geloften hebben actief en passief stemrecht in de keuze voor toehoorsters naar Provinciale Kapittels. Alle geprofeste zusters maken gebruik van hun stemrecht in de adviesstemming voor leden van het Missiebestuur

De Missie Overste zal worden gekozen uit de zusters die werkzaam zijn in de Keniamissie. De keuze zal worden gebaseerd op haar kwaliteiten, zij zal een persoon moeten zijn die geïnspireerd is door de geest en het charisma van de Congregatie en bezield van de missionaire geest. Zij moet openheid voor andere culturen tonen en leiderschapskwaliteiten bezitten. Om gekozen te kunnen worden als Missie Overste moet zij minstens tien jaar eeuwig geprofest zijn en vier jaar in Kenia gewoond hebben.

Iedere twee jaar zal de Generale Overste een Algemene Vergadering bijeenroepen van alle zusters in de Keniamissie. Zij zal dit doen in samenwerking met het Missiebestuur. Het doel van deze Algemene Vergaderingen is: versterking van de onderlinge verbondenheid, en het ontwikkelen van een toekomstperspectief.  Iedere vier jaar zal een adviesstemming voor de Missieraad worden opgenomen in de agenda van de Algemene Vergadering.
Het Missiebestuur, samen met alle zusters, zal werken aan financiële zelfstandigheid met de ter plaatse gegeven mogelijkheden.

Communicatie

De Generale Overste zal blijven communiceren met de zusters door middel van het schrijven van Algemene brieven en zal jaarlijks een brief doen uitgaan over de spiritualiteit en het charisma van de Congregatie. Ook via de Com-In en In Memoriam, de SFIC Wereldwijde Database en de vertaling van belangrijke documenten uit ons archief zal informatie worden doorgegeven. De Provincies en de Keniamissie zullen elkaar blijven informeren via de Algemene brieven, Nieuwsbrieven en andere informatie

Slotverklaring

Wij zijn er ons van bewust dat alles van God komt en aan Hem toebehoort. Daarom kunnen wij overal de sporen van God ontdekken en ervaren. De grond die wij betreden is heilig, de mensen die wij ontmoeten brengen ons God nabij en alles wat wij doen is geheiligd in Zijn naam.

Wij bidden om de komst van de Heilige Geest die ons in staat zal stellen onze verlangens voor de Congregatie vorm te geven. Wij vragen ootmoedig om de bemiddeling van Moeder Maria, de Heilige Vader Franciscus en Moeder Teresia van Miert op onze tocht om te komen tot liefdevolle overgave aan de levende God.

Generaal Kapittel 2009

Het Generaal Kapittel van de Zusters Franciscanessen van de
Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods SFIC
Deken Van Mierstraat 8
Veghel, Nederland
18-31 Mei, 2009